Fagskoleundersøkelsen 2021

Lagt ut av

Alle studenter ved høyere utdanning i Norge, har muligheten til å delta i en grundig evaluering som utformes og gjennomføres årlig av NOKUT (1).

Studiebarometeret for fagskolestudenter (2) spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i utdanningstilbud ved norske fagskoler, og ble gjennomført i april/mai 2021.

Resultatene ble gjort offentlig tilgjengelig i dag. Dette er det fjerde året undersøkelsen gjennomføres. De to første årene hadde vi for lav svarprosent til at resultatene ble publisert. Jeg vil derfor aller først takke alle studentene som svarte på undersøkelsen i år. Det at dere bidrar i vårt kvalitetsarbeid er helt avgjørende for utviklingen av fagskolen, og ved neste studiebarometer håper vi på enda bedre svarprosent!

Hva bruker vi studiebarometeret til?

Vi går nøye gjennom alle resultater og kommentarer, og forsøker å analysere, se på utvikling og finne frem til konkrete tiltak til forbedringer. Dette gjøres både i styret og i møter med lærere. Vi fikk tilgang til resultatet i midten av juni, og har alt gjennomført noen tiltak basert på det vi kunne lese. Vi har også stor nytte av studentene, sensorer og praksisveiledere i dette arbeidet.

I tillegg til studiebarometeret utfører vi våre egne evalueringer, og henter inn relevant data på andre måter. Det er også viktig med det daglige fokuset på kvalitet. En av våre viktige verdier er å være løsningsorienterte, noe vi har fått mye bruk for det siste året.

Hva var resultatene våre?

Vi er stolte av at våre studenter på fagskole Biopati er mer fornøyde på samtlige hovedkategorier, og bedre enn gjennomsnitt av alle fagskoler i Norge. På det viktige spørsmålet «Alt i alt, hvor fornøyd er jeg med studieprogrammet», scorer vi 4.9 på en skala fra 1.0 til 5.0. (3)

På det viktige spørsmålet «Alt i alt, hvor fornøyd er jeg med studieprogrammet», scorer vi 4.9 på en skala fra 1.0 til 5.0.

De to første årene fra fagskoleutdanningen kan tas som enkeltemner, og er felles før studentene går videre til ulike spesialiseringer. Her har vi resultater som ligger omtrent på gjennomsnittet. Vi ligger litt høyere på undervisning (4.4), mens arbeidslivstilknytning og læringsmiljø er resultatet bitte litt dårligere enn gjennomsnittet (3.6 og 3.8). På biopatiutdanningen er studentene mer fornøyd med arbeidslivstilknytning (4.6), men det kan komme av at flere av studentene der, har kommet lengre i utdanningen og har hatt mer praksis.

Studentene skal gradvis blir mer selvstendige og vil få mer virklighetnær praksis mot slutten av utdanningen. Vi har jobbet mye det siste året med å få studentene tidligere ut i praksis hos terapeuter. Selv med store begrensninger så vi at våre 60 førsteårsstudenter gjennomførte praksis på 24 ulike klinikker, spredt over hele landet.  De fleste fikk gjennomført praksis på normal måte, men noen måtte gjennomføre via nett.

Det å tilby enkeltemner med studiepoeng var noe vi lanserte for første gang høsten 2020. Samtidig gjennomførte vi en større revidering av samtlige utdanninger. Målet var bedre organisering av utdanningene for å sikre bedre flyt, samarbeid og sammenheng mellom de ulike fagene. Vi utnytter også ressursene bedre, som vi håper skal komme studentene til nytte. Ved å omorganisere kunne vi også sette ned studieavgiften ganske betydelig.

Vi skal glede oss over gode resultater og tolke dette som en god indikasjon på at vi er på riktig vei. Antall respondenter er fortsatt lav selv om vi nådde grensen for publisering.

Vårt mål er ikke å være «best», men at de vi utdanner skal være trygge, dyktige og engasjerte og ikke minst at de lykkes med den jobben de skal utføre. Men det å få relativt gode tilbakemeldinger er motiverende og gjør det enda mer givende å undervise våre studenter.

Sosialt miljø

Blant de dystre tilbakemeldingene fra fagskolestudentene i Norge (alle), er at over halvparten er bekymret for utdanningskvaliteten og dårligere sosialt miljø, som en konsekvens av koronapandemien. På vår fagskoleutdanning har studentene gitt høyest score på nesten samtlige spørsmål knyttet til hvordan vi har håndtert pandemien, mens ved enkeltemnene ligger vi på stort sett samme nivå som gjennomsnittet av alle fagskoler.

Siste skoleår har vi blant annet:

  • Satt inn mye ekstraundervisning, både i klasserom, via nett og mer veiledning
  • Engasjert tre studenter til å lage faglig/sosialt opplegg via Zoom. Les mer lenger ned.
  • Jobbet mye med opplæring av lærere i de ulike plattformene og nettpedagogikk.

I tillegg var vi heldige som alt var godt vant til nettbasert undervisning når pandemien satt begrensninger på stedsbasert undervisning.

Klassefest på Zoom!

Tre av studentene våre fikk (lønnet) jobb med å arrangere ukentlige uformelle treff på Zoom gjennom skoleåret. De inviterte både interne og eksterne foredragsholdere som kom og snakket med studentene. I tillegg ble det mye prat studentene imellom. De kalte arrangementet for klassefest, men det gikk veldig rolig og sømmelig for seg. Alt dette hjalp nok litt på det store problemet med at mye undervisning ble nettbasert, og det å treffes ble vanskelig.

Neste oppstart

Vi åpner snart opp for søknad til neste kull i fagskole biopati og enkeltemner fra fagskoleutdanningen, med oppstart høsten 2022.

  1. https://www.nokut.no/
  2. https://www.studiebarometeret.no/no/fagskole
  3. https://www.studiebarometeret.no/no/fagskole/tilbud/200_356_bio02
  4. https://www.nokut.no/nyheter/dystre-tilbakemeldinger-fra-fagskolestudentene–over-halvparten-er-bekymret-for-utdanningskvaliteten/

Legg inn en kommentar