Fagskoleutdanning i biopati godkjent av NOKUT

Lagt ut av

Pressemelding, Tønsberg 5. april 2013

Den 3. april ble Tunsberg Medisinske Skole godkjent av NOKUT som fagskole. Studiet som nå er godkjent, er vår 4-årige deltidsutdanning i biopati ved avdeling for naturmedisin i Asker.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Skolens lokaler i Asker
Bilde fra skolens lokaler i Asker. Her har studentene tilgang til resepsjon, flere behandlingsrom, et godt utstyrt laboratorium, kjøkken, pauserom og bibliotek i tillegg til klasserom.

Arbeidet med å utforme søknaden startet tidlig i 2009 og ble sendt inn 15. februar 2012. Vi valgte å bruke lang tid på prosessen og gjøre et grundig arbeid. På denne måten ville vi kunne utvikle skolen som organisasjon parallelt med utformingen av søknaden. Samtidig ga det en mulighet til å få alle ansatte involvert i arbeidet.

Søknadsprosessen bestod av to hoveddeler, først en administrativ vurdering og dernest en sakkyndig vurdering. I den administrative vurderingen gikk NOKUT  gjennom skolens kvalitetssikringssystem, styringsordning og reglement. Etter at denne delen ble godkjent, ble søknaden oversendt en sakkyndig komité som vurderte utdanningen etter 18 ulike kriterier som NOKUT krever oppfylt.

I løpet av søknadsprosessen fikk skolen nye muligheter til å forbedre blant annet styringssystemer, kvaliteten på undervisningen og det faglige innholdet i studiet. Resultatet av dialogen med NOKUT har vært at utdanningen nå er bedre tilpasset for samfunnets behov og at studentenes rettigheter er bedre sikret. NOKUTs godkjenning betyr en økt profesjonalisering av utdanning innen naturmedisin i Norge.

Hvilken betydning har godkjenningen for TMS og studentene?

  • Økt profesjonalisering av naturmedisinutdanningen, noe som igjen vil gi enda dyktigere naturterapeuter.

  • Sikring av studentenes rettigheter.

  • Enklere prosess for å godkjenne nye studier i framtiden.

  • Biopatistudiet blir nå godkjent for lån/stipend i Lånekassen.

  • Studenter ved andre studier ved skolen vil også ha nytte av dette arbeidet, siden vi har valgt å la endringene gjelde for alle våre tilbud. Dette gjelder f.eks. reglement og fokus på kvalitet i utdanningene.

Hva er en fagskoleutdanning?
En fagskoleutdanning er yrkesrettet og bygger på videregående opplæring. Etter fullført utdanning skal studentene ha en kompetanse som kan brukes i arbeidslivet uten ytterligere opplæring. Studiet varer opp til to år på full tid. Det som skiller fagskoler fra annen høyere utdanning, er at en fagskoler ikke behøver å være forskningsbasert og at den er mer praktisk rettet.

Hva er biopati?
Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin som er basert på tradisjonell naturmedisin, orientalsk og vestlig medisin. Et viktig grunnlag for biopatien er å kombinere det beste fra flere forskjellige medisinske systemer. Biopati kalles også biologisk medisin og har etablert en sterk posisjon som en innovativ behandlingsmetode i løpet av de siste årene.

Les mer om biopati her: http://www.tunmed.no/pages/studie.asp?id=150

Legg inn en kommentar